био мандра Рукатка

Био мандра  - Чиста, истинска храна

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на онлайн магазин Rukatka.bg

I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Драгана Ентъпрайзис“ ООД, с ЕИК 203582903 и адрес на регистрация с. Драгана, общ. Угърчин, ул. „Георги Бенковски“ № 48, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на платформата за електронна търговия rukatka.bg, наричана по-долу „rukatka.bg”

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно Доставчика:

1. Наименование на Доставчика: „Драгана Ентъпрайзис“ ООД.

2. Седалище и адрес на управление: България, с. Драгана, общ. Угърчин, ул. „Георги Бенковски“ № 48.

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, пл. „Македония“ 1, сграда КНСБ, ет. 12.

4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, пл. „Македония“ 1, сграда КНСБ, ет. 12, client@rukatka.bg, мобилен телефон 0886 180 007.

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203582903

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 203582903

 (2) Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни
адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
е-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите
адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Rukatka.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в интернет https://www.rukatka.bg/, чрез която ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформатаrukatka.bg;

4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори чрез платформата rukatka.bgпо някой от указаните там начини за разплащане, включително електронни разплащания.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата Rukatka.bg;

6. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4.  В рамките на добросъвестността и възприетите в практиката критерии и условия, чрез платформата rukatka.bg Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на ползвателите, предвидени в закона;

Чл. 5. (1) В платформата rukatka.bg ползвателите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на стоки, на адрес https://www.rukatka.bg/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата rukatka.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. При въвеждането на информация ползвателите имат право да поправят грешки не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата rukatka.bg.

(3) Чрез платформата rukatka.bg ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за поръчаните стоки съгласно условията, определени в платформата и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата rukatka.bg.

Чл. 6. (1)  В платформата rukatka.bg Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от всеки конкретен Ползвател при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА RUKATKA.BG

Чл. 7. (1) За да използва rukatka.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп в платформата rukatka.bg се определят от Ползвателя чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената там процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация", „Влез с Google” и „Влез с Facebook” Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от Ползвателя електронен адрес. Създава се профил на Ползвателя. Между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. При промяна Ползвателят се задължава своевременно да актуализира данните си, посочени в регистрацията.

 V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. За да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата rukatka.bg стоки ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата rukatka.bg.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата rukatka.bg по следната процедура:

1. Извършване на регистрация в платформата rukatka.bg и предоставяне на необходимите данни, когато Ползвателят до този момент не е имал регистрация в платформата rukatka.bg;

2. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата rukatka.bg чрез идентифициране на Ползвателя с име и парола;

3. Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата rukatka.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

4. Избор на стоки за покупка в платформата rukatka.bg, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;

5. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

6. Избор на способ за плащане на цената;

7. Потвърждение на поръчката.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, заявени от ползвателите.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните стоки.

(3) Правата на ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на други стоки, доставени на Потребителя.

(4) Ползвателят има право да се откаже от получена доставка на стоки от Доставчика в рамките на 1 час от момента на извършване на доставката до Ползвателя, като в този случай заплаща 20 лева на Доставчика за организационни разходи. Независимо от това, Ползвателят е задължен да съхранява получените стоки съобразно изискванията за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връчването им на посочено от Доставчика лице.

(5) Ползвателят се съгласява, че по отношение на пресните храни, които се продават, при ръчните разфасовки е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Ползвателя в полза на последния.

(6) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в rukatka.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всяка стока в платформата rukatka.bg.

(2) В профила на всяка стока в платформата rukatka.bg ясно е показана нейната цена,  определена от Доставчика, с включени всички данъци и такси,.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата Rukatka.bg и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба. Цената за доставка в рамките на гр. София е 5 лв. За поръчки на стойност над 50 лв. доставката е безплатна.

(5) Начините на плащане, времето за доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя в платформата rukatka.bg.

(6) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата rukatka.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата rukatka.bg или по електронна поща.

Чл. 15. Потребителят избира сам кога да заплати на Доставчика цената на стоките - преди или в момента на получаването им.

Чл. 16. (1) При сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата rukatka.bg срокът на доставка се определя за всяка поръчка поотделно.

(2) Ако Доставчикът в платформата rukatka.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми. 

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Доставчикът в платформата rukatka.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 17. (1) не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

(3) Ако Ползвателят не присъства на посочения адрес за доставка в избрания от него часови диапазон:

1. Доставчикът извършва доставката повторно, в друг час, а Ползвателят трябва да заплати допълнително 5.00 лв. за доставката.

2. Ако Ползвателят посочи следващ ден за доставка, Доставчикът не гарантира за отлично качество на пресните продукти.

(4) При отказване на поръчка от Ползвателя, която е платена чрез онлайн метод на плащане, се прилагат процедурите:

1. Ако поръчката е отказана преди да е започнато изпълнението на поръчката, цялата сума на поръчката ще бъде възстановена от Доставчика.

2. Ако поръчката е отказана от Ползвателя след започване на изпълнението й, ще бъдат удържани 20% от сумата на поръчката за покриване на разходи и пропуснати ползи на Доставчика и останалата сума ще бъде възстановена.

Чл. 18. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако тя не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно Доставчика в платформата rukatka.bg.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата rukatka.bg съгласно ал. 18 (1), стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен в случаи на скрити недостатъци.

Чл. 19. За неуредените в този раздел случаи се прилагат Търговският закон, Закон за храните и Закон за защита на потребителите. 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 20. (1) Доставчикът в платформата rukatka.bg предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни 2016/679.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ползвателите, Доставчикът в платформата rukatka.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателя в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата rukatka.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата rukatka.bg има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата rukatka.bg.

(5) Rukatka.bg обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

Чл. 21. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата rukatka.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата rukatka.bg има право да приложи обявената "Забравена парола", достъпна на адрес: https://www.rukatka.bg/auth/forgotten.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) Настоящите  Общи условия за поръчки на платформата rukatka.bg могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният своевременно ще уведоми всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълнение и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изрично уведомяване в платформата rukatka.bg от страна на Доставчика, ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

 (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 23. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.rukatka.bg/page/terms-and-conditions заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24. Настоящите Общи условия и договорът на Ползвателя с Доставчика в платформата rukatka.bg се прекратяват в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата rukatka.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 25. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата rukatka.bg в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практики в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 26. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

(1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 27. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 28. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на rukatka.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата rukatka.bg.

Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, ако от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 30. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата rukatka.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези Общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмената или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 31. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата rukatka.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 32. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 33. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване към компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 34. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.03.2020 г.

Общите условия са последно изменени на 18.03.2020 г.

 

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки